تور مالزی - سنگاپور( ویژه نوروز)

Air Asia

تور مالزی - سنگاپور( ویژه نوروز)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5290000 تومان

6690000 تومان

5290000 تومان

5150000 تومان

4590000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین

5490000 تومان

6990000 تومان

5490000 تومان

5320000 تومان

4650000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
ROYAL BINTANG-KUL
2safar
B.B
BOSS - SIN
2safar
B.B

5590000 تومان

7150000 تومان

5590000 تومان

5390000 تومان

4950000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
FURAMA - KUL
2safar
B.B
GRAND CENTRAL ORCHARD - SIN
2safar
B.B

5690000 تومان

7390000 تومان

5690000 تومان

5550000 تومان

4750000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
DORSET REGENCY – KUL
2safar
B.B
GRAND CENTRAL ORCHARD – SIN
2safar
B.B

5850000 تومان

7690000 تومان

5850000 تومان

5650000 تومان

4790000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین

5990000 تومان

7890000 تومان

5990000 تومان

5790000 تومان

4850000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
CONCORDE – KUL
2safar
B.B
CONCORDE ORCHARD – SIN
2safar
B.B

6150000 تومان

8150000 تومان

6150000 تومان

5890000 تومان

4950000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین

6390000 تومان

8590000 تومان

6390000 تومان

6190000 تومان

4950000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
ELEMENT BY WESTIN - KUL
2safar
B.B
GRAND COPTHORN WATERFRONT -SIN
2safar
B.B

6490000 تومان

8890000 تومان

6490000 تومان

6290000 تومان

5050000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین

6450000 تومان

8790000 تومان

6450000 تومان

6150000 تومان

5090000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
ROYAL CHULAN – KUL
2safar
B.B
SWISSOTEL – SIN
2safar
B.B

6390000 تومان

8690000 تومان

6390000 تومان

6150000 تومان

4990000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
SHERATON – KUL
2safar
B.B
SHERATON – SIN
2safar
B.B

6790000 تومان

9350000 تومان

6790000 تومان

6490000 تومان

5190000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین

6890000 تومان

9550000 تومان

6890000 تومان

6590000 تومان

5190000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین

6650000 تومان

9150000 تومان

6650000 تومان

6390000 تومان

5150000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
DOUBLE TREE BY HILTON – KUL
2safar
B.B
HILTON – SIN
2safar
B.B

6720000 تومان

9290000 تومان

6720000 تومان

642000 تومان

5190000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین

6830000 تومان

9390000 تومان

6830000 تومان

6530000 تومان

5190000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
SHANGRI LA – KUL
2safar
B.B
SHANGRI LA - SIN
2safar
B.B

7130000 تومان

9990000 تومان

7130000 تومان

6750000 تومان

5350000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
SHANGRI LA – KUL
2safar
B.B
SHANGRI LA - SIN
2safar
B.B

7590000 تومان

10690000 تومان

7590000 تومان

7490000 تومان

5930000 تومان

ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

642000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7130000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5930000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ویژه تاریخ 02 فروردین

دیدگاه مسافران