فرداد پرواز

تور قبرس شمالی

Atlasglobal Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4,690,000 تومان 5,290,000 تومان 4,690,000 تومان 3,990,000 تومان 2,990,000 تومان GIRNE

STD ROOM

4550000 تومان 5250000 تومان 4550000 تومان 3990000 تومان 2890000 تومان GIRNE

STD ROOM

5150000 تومان 6150000 تومان 5150000 تومان 3190000 تومان 2890000 تومان GIRNE

DIAMONT COURT ROOM

5790000 تومان 7050000 تومان 5790000 تومان 3450000 تومان 2890000 تومان GIRNE

MAIN BUILDING LAND VIEW

5990000 تومان 7350000 تومان 5990000 تومان 3790000 تومان 2890000 تومان GIRNE

MAIN BUILDING SEA VIEW

5750000 تومان 7490000 تومان 5750000 تومان 3190000 تومان 2890000 تومان BAFRA

DELUXE GARDEN VIEW

5990000 تومان 7890000 تومان 5990000 تومان 3450000 تومان 2890000 تومان BAFRA

DELUXE SIDE SEA VIEW

6190000 تومان 8250000 تومان 6190000 تومان 3790000 تومان 2890000 تومان BAFRA

DELUXE SEA VIEW

5790000 تومان 7050000 تومان 5790000 تومان 3450000 تومان 2890000 تومان MAGOSA

STD ROOM

فردادپرواز
U.ALL
5990000 تومان 7350000 تومان 5990000 تومان 3590000 تومان 2890000 تومان GIRNE

STD ROOM

فردادپرواز
U.ALL
6390000 تومان 7950000 تومان 6390000 تومان 3750000 تومان 2890000 تومان MAGOSA

VILLAGE

فردادپرواز
U.ALL
7550000 تومان 9690000 تومان 7550000 تومان 4150000 تومان 2890000 تومان MAGOSA

HOTEL ROOM

6390000 تومان 7950000 تومان 6390000 تومان 5550000 تومان 2890000 تومان GIRNE

STD ROOM

6990000 تومان 8850000 تومان 6990000 تومان 4850000 تومان 2890000 تومان GIRNE

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4,690,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5,290,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4,690,000 تومان
کودک با تخت
3,990,000 تومان
کودک بدون تخت
2,990,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4550000 تومان
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5150000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
DIAMONT COURT ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5790000 تومان
کودک با تخت
3450000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5990000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
MAIN BUILDING SEA VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5750000 تومان
کودک با تخت
3190000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
DELUXE GARDEN VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5990000 تومان
کودک با تخت
3450000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
DELUXE SIDE SEA VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8250000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6190000 تومان
کودک با تخت
3790000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
DELUXE SEA VIEW
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5790000 تومان
کودک با تخت
3450000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5990000 تومان
کودک با تخت
3590000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7950000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6390000 تومان
کودک با تخت
3750000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
VILLAGE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7550000 تومان
کودک با تخت
4150000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
HOTEL ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7950000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6390000 تومان
کودک با تخت
5550000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6990000 تومان
کودک با تخت
4850000 تومان
کودک بدون تخت
2890000 تومان
توضیحات
STD ROOM