لیست تور فیلیپین

,3 شب مانیلا + 4 شب پالاوان
شروع قیمت :,16600000تومان
ایرلاین :Emirates Airlines
,3 شب مانیلا + 4 شب براکای
شروع قیمت :,17800000تومان
ایرلاین :Emirates Airlines
,3 شب مانیلا + 4 شب ال نیدو
شروع قیمت :,18900000تومان
ایرلاین :Emirates Airlines