فرداد پرواز

تور عمان

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
550 درهم 990 درهم 550 درهم 450 درهم 185 درهم

715 درهم 1020 درهم 715 درهم 460 درهم 246 درهم

715 درهم 1020 درهم 715 درهم 490 درهم 231 درهم

780 درهم 1080 درهم 780 درهم 520 درهم 253 درهم

830 درهم 1130 درهم 830 درهم 540 درهم 300 درهم

830 درهم 1180 درهم 830 درهم 650 درهم 320 درهم

870 درهم 1150 درهم 870 درهم 560 درهم 300 درهم

970 درهم 1550 درهم 970 درهم 750 درهم 380 درهم

1325 درهم 2450 درهم 1325 درهم 950 درهم 420 درهم

1800 درهم 2700 درهم 1800 درهم 1350 درهم 420 درهم

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
550 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
990 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
550 درهم
کودک با تخت
450 درهم
کودک بدون تخت
185 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
715 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
1020 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
715 درهم
کودک با تخت
460 درهم
کودک بدون تخت
246 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
715 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
1020 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
715 درهم
کودک با تخت
490 درهم
کودک بدون تخت
231 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
780 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
1080 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
780 درهم
کودک با تخت
520 درهم
کودک بدون تخت
253 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
830 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
1130 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
830 درهم
کودک با تخت
540 درهم
کودک بدون تخت
300 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
830 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
1180 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
830 درهم
کودک با تخت
650 درهم
کودک بدون تخت
320 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
870 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
1150 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
870 درهم
کودک با تخت
560 درهم
کودک بدون تخت
300 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
970 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
1550 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
970 درهم
کودک با تخت
750 درهم
کودک بدون تخت
380 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1325 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
2450 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
1325 درهم
کودک با تخت
950 درهم
کودک بدون تخت
420 درهم
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800 درهم
نرخ اتاق 1 تخته
2700 درهم
نرخ اتاق 3 تخته
1800 درهم
کودک با تخت
1350 درهم
کودک بدون تخت
420 درهم
توضیحات