فرداد پرواز

تور عمان | مسقط

Qeshm Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
3590000 تومان 4120000 تومان 3590000 تومان 2500000 تومان مسقط

STD Room

4260000 تومان 5310000 تومان 4260000 تومان 2500000 تومان مسقط

STD Room

4340000 تومان 5700000 تومان 4340000 تومان 3640000 تومان 2500000 تومان مسقط

STD Room

5890000 تومان 8130000 تومان 5890000 تومان 4210000 تومان 2500000 تومان مسقط

STD Room

6110000 تومان 9230000 تومان 6110000 تومان 4700000 تومان 2500000 تومان مسقط

STD Room

8090000 تومان 13160000 تومان 8090000 تومان 5490000 تومان 2500000 تومان مسقط

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4120000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3590000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2500000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5310000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4260000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2500000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4340000 تومان
کودک با تخت
3640000 تومان
کودک بدون تخت
2500000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8130000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5890000 تومان
کودک با تخت
4210000 تومان
کودک بدون تخت
2500000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6110000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9230000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6110000 تومان
کودک با تخت
4700000 تومان
کودک بدون تخت
2500000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13160000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8090000 تومان
کودک با تخت
5490000 تومان
کودک بدون تخت
2500000 تومان
توضیحات
STD Room