تور صربستان

Iran Air

تور صربستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

12490000 تومان

13490000 تومان

12490000 تومان

11790000 تومان

10250000 تومان

NEW CITY STD ROOM
REX HOTEL
2safar
B.B

12550000 تومان

13590000 تومان

12550000 تومان

11790000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

12590000 تومان

13650000 تومان

12590000 تومان

11790000 تومان

10250000 تومان

NEW CITY STD ROOM
ABBA
2safar
B.B

12890000 تومان

14490000 تومان

12890000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM
ROYAL INN
2safar
B.B

12990000 تومان

14490000 تومان

12990000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13390000 تومان

14790000 تومان

13390000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13390000 تومان

14790000 تومان

13390000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13450000 تومان

15350000 تومان

13450000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13450000 تومان

15350000 تومان

13450000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13450000 تومان

15050000 تومان

13450000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13590000 تومان

15790000 تومان

13590000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13690000 تومان

15790000 تومان

13690000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

13850000 تومان

16350000 تومان

13850000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

OLD CITY STD ROOM

14390000 تومان

16990000 تومان

14390000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

NEW CITY STD ROOM

14590000 تومان

17650000 تومان

14590000 تومان

12150000 تومان

10250000 تومان

NEW CITY STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
NEW CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
NEW CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
NEW CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10250000 تومان

موقعیت مکانی
NEW CITY
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران