تـور صربستـان

Pegasus Airlines

تـور صربستـان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

8790000 تومان

9290000 تومان

8790000 تومان

8430000 تومان

7090000 تومان

NEW CITY

8850000 تومان

9390000 تومان

8850000 تومان

8430000 تومان

7090000 تومان

NEW CITY
REX HOTEL
2safar
B.B

8850000 تومان

9390000 تومان

8850000 تومان

8430000 تومان

7090000 تومان

OLD CITY

9050000 تومان

9790000 تومان

9050000 تومان

8600000 تومان

7090000 تومان

OLD CITY

9090000 تومان

9860000 تومان

9090000 تومان

8600000 تومان

7090000 تومان

OLD CITY
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
NEW CITY
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
NEW CITY
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
OLD CITY
توضیحات

دیدگاه مسافران