تــور ســوچـی( نــوروز 98 )

Aeroflot

تــور ســوچـی( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
DUBAI HOTEL
2safar
B.B
SM ROYAL HOTEL
2safar
B.B

8500000 تومان

9500000 تومان

8500000 تومان

7500000 تومان

6900000 تومان

ساحلی - کوهستانی STD ROOM
BRIDGE RESORT
2safar
B.B
MERCURE ROSA
2safar
B.B

9900000 تومان

13900000 تومان

9900000 تومان

8900000 تومان

6900000 تومان

ساحلی - کوهستانی STD ROOM
RADISSON BLU RESORT
2safar
B.B
SOCHI MARRIOTT
2safar
B.B

11200000 تومان

16900000 تومان

11200000 تومان

9900000 تومان

6900000 تومان

ساحلی - کوهستانی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6900000 تومان

موقعیت مکانی
ساحلی - کوهستانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6900000 تومان

موقعیت مکانی
ساحلی - کوهستانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6900000 تومان

موقعیت مکانی
ساحلی - کوهستانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران