تور هندوستان | دهلی

Mahan Air

تور هندوستان | دهلی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7350000 تومان

10600000 تومان

7350000 تومان

6900000 تومان

5900000 تومان

بمبئی STD ROOM

7600000 تومان

10900000 تومان

7600000 تومان

6900000 تومان

5900000 تومان

بمبئی STD ROOM

7900000 تومان

11500000 تومان

7900000 تومان

7100000 تومان

5900000 تومان

بمبئی STD ROOM

8600000 تومان

12700000 تومان

8600000 تومان

7700000 تومان

5900000 تومان

بمبئی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران