فرداد پرواز

تور دبی

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
21900000 تومان 30000000 تومان 21900000 تومان 19650000 تومان 14000000 تومان

فردادپرواز
H.B
22900000 تومان 31300000 تومان 22900000 تومان 17850000 تومان 14000000 تومان

23900000 تومان 32850000 تومان 23900000 تومان 18850000 تومان 14000000 تومان

24900000 تومان 35500000 تومان 24900000 تومان 19600000 تومان 14000000 تومان

فردادپرواز
H.B
25550000 تومان 36200000 تومان 25550000 تومان 17600000 تومان 14000000 تومان

فردادپرواز
B.B
25700000 تومان 36500000 تومان 25700000 تومان 20400000 تومان 14000000 تومان

26250000 تومان 36100000 تومان 26250000 تومان 14000000 تومان

27400000 تومان 39850000 تومان 27400000 تومان 24200000 تومان 14000000 تومان

27500000 تومان 41000000 تومان 27500000 تومان 22150000 تومان 14000000 تومان

27800000 تومان 40700000 تومان 27800000 تومان 14000000 تومان

28000000 تومان 39500000 تومان 28000000 تومان 21500000 تومان 14000000 تومان

28400000 تومان 39850000 تومان 28400000 تومان 22000000 تومان 14000000 تومان

28500000 تومان 39500000 تومان 28500000 تومان 21000000 تومان 14000000 تومان

28700000 تومان 42150000 تومان 28700000 تومان

30650000 تومان 47400000 تومان 30650000 تومان 17800000 تومان 14000000 تومان

31650000 تومان 48350000 تومان 31650000 تومان 15750000 تومان

31800000 تومان 47650000 تومان 31800000 تومان 21450000 تومان 14000000 تومان

فردادپرواز
B.B
48850000 تومان 77760000 تومان 48850000 تومان 14000000 تومان

49700000 تومان 85000000 تومان 49700000 تومان 14000000 تومان

53850000 تومان 76800000 تومان 53850000 تومان 14000000 تومان

65400000 تومان 113800000 تومان 65400000 تومان 36000000 تومان 14000000 تومان

درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
21900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
30000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
21900000 تومان
کودک با تخت
19650000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
22900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
31300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
22900000 تومان
کودک با تخت
17850000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
23900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
32850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
23900000 تومان
کودک با تخت
18850000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
24900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
35500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
24900000 تومان
کودک با تخت
19600000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
25550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
36200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
25550000 تومان
کودک با تخت
17600000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
25700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
36500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
25700000 تومان
کودک با تخت
20400000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
26250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
36100000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
26250000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
27400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
39850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
27400000 تومان
کودک با تخت
24200000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
27500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
41000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
27500000 تومان
کودک با تخت
22150000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
27800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
40700000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
27800000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
28000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
39500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
28000000 تومان
کودک با تخت
21500000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
28400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
39850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
28400000 تومان
کودک با تخت
22000000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
28500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
39500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
28500000 تومان
کودک با تخت
21000000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
28700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
42150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
28700000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
30650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
47400000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
30650000 تومان
کودک با تخت
17800000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
31650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
48350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
31650000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
15750000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
31800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
47650000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
31800000 تومان
کودک با تخت
21450000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
48850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
77760000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
48850000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
49700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
85000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
49700000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
53850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
76800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
53850000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
65400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
113800000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
65400000 تومان
کودک با تخت
36000000 تومان
کودک بدون تخت
14000000 تومان
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور دبی,
  مدت اقامت:3شب و 4 روز,
  تاریخ اعتبار:27 اسفند تا 8 فروردین,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :21900000ریال,
  کشور مقصد:امارات متحده عربی,
  شهر مقصد:دبی,
 • نرخ کودک زیر دو سال 200000 تومان می باشد.
  خدمات تور شامل:بلیط رفت و برگشت با پرواز آسمان، 4 شب اقامت در هتل با خدمات مندرج در پکیج ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، سرویس به مراکز خرید و ساحل ویژه هتل های 4 و 5 ستاره ، بیمه مسافرتی