فرداد پرواز

تور تفلیس (4 شب)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
1495000 تومان 15900000 تومان 1495000 تومان 1495000 تومان 1400000 تومان تفلیس

STD ROOM

1335000 تومان 1520000 تومان 1335000 تومان 1335000 تومان 1190000 تومان تفلیس

STD ROOM

1335000 تومان 1520000 تومان 1335000 تومان 1335000 تومان 1190000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1380000 تومان 1610000 تومان 1380000 تومان 1380000 تومان 1190000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1520000 تومان 1890000 تومان 1520000 تومان 1475000 تومان 1190000 تومان تفلیس

STD ROOM

1610000 تومان 2070000 تومان 1610000 تومان 1520000 تومان 1190000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1705000 تومان 2255000 تومان 1705000 تومان 1565000 تومان 1190000 تومان تفلیس

STD ROOM

1795000 تومان 2440000 تومان 1795000 تومان 1610000 تومان 1190000 تومان تفلیس

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1495000 تومان
کودک با تخت
1495000 تومان
کودک بدون تخت
1400000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1335000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1335000 تومان
کودک با تخت
1335000 تومان
کودک بدون تخت
1190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1335000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1335000 تومان
کودک با تخت
1335000 تومان
کودک بدون تخت
1190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1610000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1380000 تومان
کودک با تخت
1380000 تومان
کودک بدون تخت
1190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1520000 تومان
کودک با تخت
1475000 تومان
کودک بدون تخت
1190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2070000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1610000 تومان
کودک با تخت
1520000 تومان
کودک بدون تخت
1190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1705000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2255000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1705000 تومان
کودک با تخت
1565000 تومان
کودک بدون تخت
1190000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2440000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1795000 تومان
کودک با تخت
1610000 تومان
کودک بدون تخت
1190000 تومان
توضیحات
STD ROOM