فرداد پرواز

تور ترکیه | وان

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
815000 تومان 815000 تومان 680000 تومان 460000 تومان وان

STD ROOM

915000 تومان 915000 تومان 730000 تومان 460000 تومان وان

STD ROOM

1020000 تومان 1020000 تومان 805000 تومان 460000 تومان وان

STD ROOM

1210000 تومان 1210000 تومان 855000 تومان 460000 تومان وان

STD ROOM

1640000 تومان 1640000 تومان 1075000 تومان 460000 تومان وان

STD ROOM

1800000 تومان 1800000 تومان 1110000 تومان 460000 تومان وان

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
815000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
815000 تومان
کودک با تخت
680000 تومان
کودک بدون تخت
460000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
915000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
915000 تومان
کودک با تخت
730000 تومان
کودک بدون تخت
460000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
1020000 تومان
کودک با تخت
805000 تومان
کودک بدون تخت
460000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
1210000 تومان
کودک با تخت
855000 تومان
کودک بدون تخت
460000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
1640000 تومان
کودک با تخت
1075000 تومان
کودک بدون تخت
460000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
1800000 تومان
کودک با تخت
1110000 تومان
کودک بدون تخت
460000 تومان
توضیحات
STD ROOM