تــور پــاتــایــا

Mahan Air

تــور پــاتــایــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4150000 تومان

5099000 تومان

4150000 تومان

4130000 تومان

3790000 تومان

STD ROOM

4250000 تومان

5100000 تومان

4250000 تومان

4220000 تومان

3790000 تومان

STD ROOM

4530000 تومان

5330000 تومان

4530000 تومان

4320000 تومان

3790000 تومان

STD ROOM

4890000 تومان

6320000 تومان

4890000 تومان

4620000 تومان

3790000 تومان

STD ROOM

5690000 تومان

7770000 تومان

5690000 تومان

3790000 تومان

STD ROOM

9200000 تومان

11340000 تومان

9200000 تومان

8870000 تومان

3790000 تومان

STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران