فرداد پرواز

تور بانکوک

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1976300 تومان 2234600 تومان 1947600 تومان 1832800 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

1976300 تومان 2263300 تومان 1947600 تومان 1861500 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

1976300 تومان 2263300 تومان 1947600 تومان 1861500 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

2177200 تومان 2665100 تومان 2148500 تومان 1947600 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

2263300 تومان 2837300 تومان 2234600 تومان 1976300 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

2234600 تومان 2779900 تومان 1976300 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

2263300 تومان 2837300 تومان 2234600 تومان 1976300 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

2349400 تومان 3009200 تومان 2320700 تومان 2005000 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

2607700 تومان 3526100 تومان 2579000 تومان 2119800 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

2607700 تومان 3497400 تومان 2579000 تومان 2119800 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

فردادپرواز
B.B
2923400 تومان 4128800 تومان 2263300 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

فردادپرواز
B.B
3095000 تومان 4473200 تومان 3066900 تومان 2349400 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

3124300 تومان 4530600 تومان 3095600 تومان 2292000 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

4387100 تومان 7084900 تومان 4358400 تومان 2923400 تومان

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1976300 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2234600 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1947600 تومان
کودک بدون تخت
1832800 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1976300 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2263300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1947600 تومان
کودک بدون تخت
1861500 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1976300 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2263300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
1947600 تومان
کودک بدون تخت
1861500 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2177200 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2665100 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2148500 تومان
کودک بدون تخت
1947600 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2263300 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2837300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2234600 تومان
کودک بدون تخت
1976300 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2234600 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2779900 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1976300 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2263300 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2837300 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2234600 تومان
کودک بدون تخت
1976300 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2349400 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3009200 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2320700 تومان
کودک بدون تخت
2005000 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2607700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3526100 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2579000 تومان
کودک بدون تخت
2119800 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2607700 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3497400 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2579000 تومان
کودک بدون تخت
2119800 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2923400 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4128800 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2263300 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4473200 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3066900 تومان
کودک بدون تخت
2349400 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3124300 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4530600 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3095600 تومان
کودک بدون تخت
2292000 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4387100 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7084900 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4358400 تومان
کودک بدون تخت
2923400 تومان
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بانکوک ,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:30 آذرماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :19763000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري :
  1.ﻧﺮخ ﮐﻮدك زﯾﺮ 2 ﺳﺎل 500/000ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
  2.ﭘﺮداﺧﺖ 60%ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮر ﻫﻨﮕﺎم رزرواﺳﯿﻮن ﺿﺮورﯾﺴﺖ .
  3.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻌﻬﺪه آژاﻧﺲ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وآژاﻧﺲ ﻓﺮدادﭘﺮواز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  4.ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك وﯾﺰا در زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ .
  ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺧﺬ وﯾﺰا:
  اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ، 2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*3 ) رﻧﮕﯽ ، ﺗﻤﺎم رخ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ، ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ) 2 ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ 40,000,000 رﺑﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ( ، ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ) در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ، ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ و رو ( و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
  ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮرﺷﺎﻣﻞ: ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎن– 7 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ وﯾﺰاي ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ- ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ- ﯾﮏﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي -ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ- راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن