فرداد پرواز

تور بانکوک

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1976300 2234600 1947600 1832800

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
1976300 2263300 1947600 1861500

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
1976300 2263300 1947600 1861500

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2177200 2665100 2148500 1947600

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2263300 2837300 2234600 1976300

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2234600 2779900 1976300

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2263300 2837300 2234600 1976300

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2349400 3009200 2320700 2005000

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2607700 3526100 2579000 2119800

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2607700 3497400 2579000 2119800

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
2923400 4128800 2263300

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
3095000 4473200 3066900 2349400

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
3124300 4530600 3095600 2292000

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
4387100 7084900 4358400 2923400

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
1976300
نرخ اتاق 1 تخته
2234600
کودک با تخت
1947600
کودک بدون تخت
1832800
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
1976300
نرخ اتاق 1 تخته
2263300
کودک با تخت
1947600
کودک بدون تخت
1861500
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
1976300
نرخ اتاق 1 تخته
2263300
کودک با تخت
1947600
کودک بدون تخت
1861500
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2177200
نرخ اتاق 1 تخته
2665100
کودک با تخت
2148500
کودک بدون تخت
1947600
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2263300
نرخ اتاق 1 تخته
2837300
کودک با تخت
2234600
کودک بدون تخت
1976300
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2234600
نرخ اتاق 1 تخته
2779900
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1976300
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2263300
نرخ اتاق 1 تخته
2837300
کودک با تخت
2234600
کودک بدون تخت
1976300
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2349400
نرخ اتاق 1 تخته
3009200
کودک با تخت
2320700
کودک بدون تخت
2005000
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2607700
نرخ اتاق 1 تخته
3526100
کودک با تخت
2579000
کودک بدون تخت
2119800
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2607700
نرخ اتاق 1 تخته
3497400
کودک با تخت
2579000
کودک بدون تخت
2119800
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
2923400
نرخ اتاق 1 تخته
4128800
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2263300
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
4473200
کودک با تخت
3066900
کودک بدون تخت
2349400
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
3124300
نرخ اتاق 1 تخته
4530600
کودک با تخت
3095600
کودک بدون تخت
2292000
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
نرخ اتاق 2 تخته
4387100
نرخ اتاق 1 تخته
7084900
کودک با تخت
4358400
کودک بدون تخت
2923400
توضیحات
روزﻫﺎي ﭘﺮوازي : ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور بانکوک ,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:30 آذرماه,
  مناسب برای:خانواده همراه با کودکان,زوج ها,سالخوردگان,افراد مجرد,جوانان,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  کلاس پرواز:کلاس اقتصادی,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :19763000ریال,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • ﻧﮑﺎت ﺿﺮوري :
  1.ﻧﺮخ ﮐﻮدك زﯾﺮ 2 ﺳﺎل 500/000ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
  2.ﭘﺮداﺧﺖ 60%ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮر ﻫﻨﮕﺎم رزرواﺳﯿﻮن ﺿﺮورﯾﺴﺖ .
  3.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻌﻬﺪه آژاﻧﺲ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وآژاﻧﺲ ﻓﺮدادﭘﺮواز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  4.ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك وﯾﺰا در زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ .
  ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺧﺬ وﯾﺰا:
  اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر ، 2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*3 ) رﻧﮕﯽ ، ﺗﻤﺎم رخ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﭘﺎﺳﭙﻮرت( ، ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ) 2 ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ 40,000,000 رﺑﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ( ، ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ) در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ، ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ و رو ( و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
  ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮرﺷﺎﻣﻞ: ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎن– 7 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ وﯾﺰاي ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ- ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ- ﯾﮏﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي -ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ- راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن