فرداد پرواز

تور بانکوک

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4730000 تومان 5590000 تومان 4730000 تومان 3860000 تومان

SUPERIOR ROOM

4730000 تومان 5590000 تومان 4730000 تومان 4330000 تومان 3860000 تومان

STD ROOM

5040000 تومان 6220000 تومان 5040000 تومان 4570000 تومان 3940000 تومان

SUPERIOR ROOM

5510000 تومان 7150000 تومان 5510000 تومان 4100000 تومان

STD ROOM

5830000 تومان 7780000 تومان 5830000 تومان 5270000 تومان 4180000 تومان

SUPERIOR ROOM

5900000 تومان 7940000 تومان 5900000 تومان 5350000 تومان 4260000 تومان

SUPERIOR

5980000 تومان 8090000 تومان 5980000 تومان 5430000 تومان 4330000 تومان

SUPERIOR ROOM

6370000 تومان 8870000 تومان 6370000 تومان 5820000 تومان 4410000 تومان

SUPERIOR ROOM

6530000 تومان 9190000 تومان 6530000 تومان 5980000 تومان 4490000 تومان

DELUX

6760000 تومان 9660000 تومان 6760000 تومان 6130000 تومان 4570000 تومان

STANDARD

6920000 تومان 9970000 تومان 6920000 تومان 4510000 تومان

DELUXE ROOM

7310000 تومان 10750000 تومان 7310000 تومان 4730000 تومان

SUPERIOR ROOM

7310000 تومان 10750000 تومان 7310000 تومان 6680000 تومان 4730000 تومان

STD ROOM

7470000 تومان 11060000 تومان 7470000 تومان 6760000 تومان 4800000 تومان

STD ROOM

7470000 تومان 11060000 تومان 7470000 تومان 6760000 تومان 4800000 تومان

RUN OF THE HOUSE

8010000 تومان 12160000 تومان 8010000 تومان 7300000 تومان 5040000 تومان

DELUXE ROOM

8170000 تومان 12470000 تومان 8170000 تومان 7460000 تومان 5040000 تومان

DELUXE ROOM

8720000 تومان 13570000 تومان 8720000 تومان 7930000 تومان 5270000 تومان

STD ROOM

8950000 تومان 14040000 تومان 8950000 تومان 5350000 تومان

SUPERIOR WORLD

9190000 تومان 14500000 تومان 9190000 تومان 8320000 تومان 5430000 تومان

SUPERIOR SUITE

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4730000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
3860000 تومان
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4730000 تومان
کودک با تخت
4330000 تومان
کودک بدون تخت
3860000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6220000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5040000 تومان
کودک با تخت
4570000 تومان
کودک بدون تخت
3940000 تومان
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7150000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5510000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4100000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7780000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5830000 تومان
کودک با تخت
5270000 تومان
کودک بدون تخت
4180000 تومان
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7940000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5900000 تومان
کودک با تخت
5350000 تومان
کودک بدون تخت
4260000 تومان
توضیحات
SUPERIOR
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5980000 تومان
کودک با تخت
5430000 تومان
کودک بدون تخت
4330000 تومان
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8870000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6370000 تومان
کودک با تخت
5820000 تومان
کودک بدون تخت
4410000 تومان
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6530000 تومان
کودک با تخت
5980000 تومان
کودک بدون تخت
4490000 تومان
توضیحات
DELUX
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9660000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6760000 تومان
کودک با تخت
6130000 تومان
کودک بدون تخت
4570000 تومان
توضیحات
STANDARD
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9970000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6920000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4510000 تومان
توضیحات
DELUXE ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10750000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7310000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
4730000 تومان
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10750000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7310000 تومان
کودک با تخت
6680000 تومان
کودک بدون تخت
4730000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11060000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7470000 تومان
کودک با تخت
6760000 تومان
کودک بدون تخت
4800000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7470000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11060000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7470000 تومان
کودک با تخت
6760000 تومان
کودک بدون تخت
4800000 تومان
توضیحات
RUN OF THE HOUSE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8010000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12160000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8010000 تومان
کودک با تخت
7300000 تومان
کودک بدون تخت
5040000 تومان
توضیحات
DELUXE ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12470000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8170000 تومان
کودک با تخت
7460000 تومان
کودک بدون تخت
5040000 تومان
توضیحات
DELUXE ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13570000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8720000 تومان
کودک با تخت
7930000 تومان
کودک بدون تخت
5270000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14040000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8950000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
5350000 تومان
توضیحات
SUPERIOR WORLD
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
9190000 تومان
کودک با تخت
8320000 تومان
کودک بدون تخت
5430000 تومان
توضیحات
SUPERIOR SUITE