تور هندوستان | بمبئی

Iran Air

تور هندوستان | بمبئی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

8900000 تومان

13500000 تومان

8900000 تومان

7900000 تومان

5900000 تومان

بمبئی STD ROOM
THE WATERSTONE
2safar
B.B

11500000 تومان

17200000 تومان

11500000 تومان

9400000 تومان

5900000 تومان

بمبئی STD ROOM

11800000 تومان

17900000 تومان

11800000 تومان

9500000 تومان

5900000 تومان

بمبئی STD ROOM
VIVANTA BY TAJ PRESIDENT
2safar
B.B

13300000 تومان

21000000 تومان

13300000 تومان

10900000 تومان

6900000 تومان

بمبئی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6900000 تومان

موقعیت مکانی
بمبئی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران