تور بلغارستان

Mahan Air

تور بلغارستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5195000 تومان

5595000 تومان

5195000 تومان

4195000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM

5595000 تومان

6495000 تومان

5595000 تومان

4495000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM
PERSLAV
2safar
B.B

5695000 تومان

5895000 تومان

5695000 تومان

4395000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM

5795000 تومان

5895000 تومان

5795000 تومان

4995000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM

5895000 تومان

6395000 تومان

5895000 تومان

4595000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM
JOYA PARK
2safar
B.B

5995000 تومان

6095000 تومان

5995000 تومان

4595000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM
SHIPKA
2safar
B.B

6195000 تومان

7295000 تومان

6195000 تومان

4695000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM

6495000 تومان

7395000 تومان

6495000 تومان

4895000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM
BLUE SKY
2safar
ALL

6595000 تومان

8895000 تومان

6595000 تومان

4895000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM

6895000 تومان

7695000 تومان

6895000 تومان

4995000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM
CENTRAL
2safar
ALL

7195000 تومان

8895000 تومان

7195000 تومان

5195000 تومان

3695000 تومان

SEA VIEW ROOM
EXCELSIOR HOTEL
2safar
ALL

7495000 تومان

7495000 تومان

7495000 تومان

5295000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM

7595000 تومان

9495000 تومان

7595000 تومان

5495000 تومان

3695000 تومان

SUPERIOR ROOM

7595000 تومان

10295000 تومان

7595000 تومان

5495000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM
ARENA MAR
2safar
ALL

7695000 تومان

8795000 تومان

7695000 تومان

5495000 تومان

3390000 تومان

STD ROOM

7695000 تومان

8195000 تومان

7695000 تومان

5495000 تومان

3695000 تومان

PRIVATE BEACH

8095000 تومان

9895000 تومان

8095000 تومان

5695000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PRIVATE BEACH
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران