هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4695000 تومان 5895000 تومان 4695000 تومان 3595000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

4795000 تومان 5995000 تومان 4795000 تومان 3695000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

5195000 تومان 6295000 تومان 5195000 تومان 3895000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

5195000 تومان 6595000 تومان 5195000 تومان 3895000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

5895000 تومان 8195000 تومان 5895000 تومان 3895000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

6395000 تومان 8695000 تومان 6395000 تومان 4495000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

6495000 تومان 9895000 تومان 6495000 تومان 4495000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

6795000 تومان 8895000 تومان 6795000 تومان 4695000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

فردادپرواز
U.ALL
6895000 تومان 9195000 تومان 6895000 تومان 4795000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

7095000 تومان 8295000 تومان 7095000 تومان 4695000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

7195000 تومان 10895000 تومان 7195000 تومان 4895000 تومان 2595000 تومان GOLDEN SANDS

ویژه 21 تیرماه

7295000 تومان 9595000 تومان 7295000 تومان 4895000 تومان 2595000 تومان SANDS

ویژه 21 تیرماه

فردادپرواز
U.ALL
8195000 تومان 12195000 تومان 8195000 تومان 5395000 تومان 2595000 تومان SANDS

ویژه 21 تیرماه

8295000 تومان 12195000 تومان 8295000 تومان 5495000 تومان 2595000 تومان SANDS

ویژه 21 تیرماه

فردادپرواز
U.ALL
8300000 تومان 12200000 تومان 8300000 تومان 5650000 تومان 2595000 تومان SANDS

ویژه 21 تیرماه

9350000 تومان 12600000 تومان 9350000 تومان 6290000 تومان 2595000 تومان SANDS

ویژه 21 تیرماه

9750000 تومان 13000000 تومان 9750000 تومان 6450000 تومان 2595000 تومان SANDS

ویژه 21 تیرماه

11875000 تومان 15120000 تومان 11875000 تومان 7410000 تومان 2595000 تومان SANDS

ویژه 21 تیرماه

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4695000 تومان
کودک با تخت
3595000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4795000 تومان
کودک با تخت
3695000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5195000 تومان
کودک با تخت
3895000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6595000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5195000 تومان
کودک با تخت
3895000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8195000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
5895000 تومان
کودک با تخت
3895000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8695000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6395000 تومان
کودک با تخت
4495000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9895000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6495000 تومان
کودک با تخت
4495000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8895000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6795000 تومان
کودک با تخت
4695000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9195000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6895000 تومان
کودک با تخت
4795000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8295000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7095000 تومان
کودک با تخت
4695000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10895000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7195000 تومان
کودک با تخت
4895000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7295000 تومان
کودک با تخت
4895000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12195000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8195000 تومان
کودک با تخت
5395000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12195000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8295000 تومان
کودک با تخت
5495000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8300000 تومان
کودک با تخت
5650000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12600000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
9350000 تومان
کودک با تخت
6290000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
9750000 تومان
کودک با تخت
6450000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15120000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
11875000 تومان
کودک با تخت
7410000 تومان
کودک بدون تخت
2595000 تومان
توضیحات
ویژه 21 تیرماه
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.