تـور بـدروم

Mahan Air

تـور بـدروم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
AYAZ AQUA
2safar
ALL

4290000 تومان

5440000 تومان

4290000 تومان

2890000 تومان

1590000 تومان

STD ROOM
GREEN BEACH
2safar
ALL

4940000 تومان

6390000 تومان

4940000 تومان

3190000 تومان

1590000 تومان

CLUB ROOM
GREEN BEACH
2safar
ALL

5440000 تومان

7140000 تومان

5440000 تومان

3440000 تومان

1590000 تومان

STD ROOM
ISIS BODRUM
2safar
U.ALL

5190000 تومان

6690000 تومان

5190000 تومان

3290000 تومان

1590000 تومان

CLUB ROOM
ISIS BODRUM
2safar
U.ALL

5690000 تومان

7490000 تومان

5690000 تومان

3540000 تومان

1590000 تومان

HOTEL ROOM
YASMIN BODRUM
2safar
U.ALL

5390000 تومان

7590000 تومان

5390000 تومان

3590000 تومان

1590000 تومان

MYNDOS ROOM

6090000 تومان

7990000 تومان

6090000 تومان

3690000 تومان

1590000 تومان

HOTEL ROOM

6240000 تومان

8240000 تومان

6240000 تومان

3790000 تومان

1590000 تومان

STD ROOM
LABRANDA TMT
2safar
ALL

6290000 تومان

8390000 تومان

6290000 تومان

3840000 تومان

1590000 تومان

STD ROOM

6340000 تومان

8440000 تومان

6340000 تومان

3890000 تومان

1590000 تومان

STD ROOM
WOW BODRUM
2safar
U.ALL

7140000 تومان

9590000 تومان

7140000 تومان

4240000 تومان

1590000 تومان

SUPERIOR ROOM

7190000 تومان

9590000 تومان

7190000 تومان

4240000 تومان

1590000 تومان

STD ROOM
LA BLANCHE ISLAND
2safar
U.ALL

7190000 تومان

9540000 تومان

7190000 تومان

4190000 تومان

1590000 تومان

STD SEA VIEW
VOGUE HOTEL
2safar
U.ALL

11090000 تومان

15490000 تومان

11090000 تومان

6190000 تومان

1590000 تومان

SUPERIOR ROOM

11690000 تومان

16390000 تومان

11690000 تومان

6490000 تومان

1590000 تومان

STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MYNDOS ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUPERIOR ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران