تــور بــاکـــو ( نــوروز 98 )

Mahan Air

تــور بــاکـــو ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4490000 تومان

5390000 تومان

4490000 تومان

4490000 تومان

2890000 تومان

باکو STD ROOM

4690000 تومان

5590000 تومان

4690000 تومان

4690000 تومان

2890000 تومان

باکو STD ROOM

4740000 تومان

5690000 تومان

4740000 تومان

4740000 تومان

2890000 تومان

باکو STD ROOM
SKY HOTEL
2safar
B.B

4890000 تومان

5890000 تومان

4890000 تومان

4890000 تومان

2890000 تومان

باکو STD ROOM

4890000 تومان

5890000 تومان

4890000 تومان

4890000 تومان

2890000 تومان

باکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران