فرداد پرواز

تور بالی

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
6,720,000 تومان 8,150,000 تومان 6,720,000 تومان 5,600,000 تومان 5,600,000 تومان KUTA

STD ROOM

7810000 تومان 9860000 تومان 7810000 تومان 7360000 تومان 5820000 تومان KUTA

STD ROOM

8020000 تومان 10300000 تومان 8020000 تومان 7400000 تومان 6320000 تومان KUTA

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
9230000 تومان 12070000 تومان 9230000 تومان 7860000 تومان 6440000 تومان KUTA

STD ROOM

10310000 تومان 14090000 تومان 10310000 تومان 9340000 تومان 6780000 تومان KUTA

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
11870000 تومان 17060000 تومان 11870000 تومان 9820000 تومان 7320000 تومان KUTA

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
11930000 تومان 17200000 تومان 11930000 تومان 9610000 تومان 7450000 تومان NUSA DUA

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
12000000 تومان 17330000 تومان 12000000 تومان 10420000 تومان 7320000 تومان NUSA DUA

STD ROOM

13620000 تومان 20570000 تومان 13620000 تومان 9070000 تومان 7450000 تومان LEGIAN

STD ROOM

13760000 تومان 20840000 تومان 13760000 تومان 11030000 تومان 8200000 تومان NUSA DUA

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
13890000 تومان 21110000 تومان 13890000 تومان 9340000 تومان 7450000 تومان KUTA

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
14300000 تومان 21920000 تومان 14300000 تومان 8670000 تومان 7390000 تومان NUSA DUA

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
15710000 تومان 24760000 تومان 15710000 تومان 9750000 تومان 9750000 تومان JIMBARAN

STD ROOM

16660000 تومان 26650000 تومان 16660000 تومان 11500000 تومان 7050000 تومان SEMINYAK

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
18620000 تومان 30560000 تومان 18620000 تومان 9750000 تومان 9750000 تومان JIMBARAN

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6,720,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8,150,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6,720,000 تومان
کودک با تخت
5,600,000 تومان
کودک بدون تخت
5,600,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9860000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7810000 تومان
کودک با تخت
7360000 تومان
کودک بدون تخت
5820000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10300000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
8020000 تومان
کودک با تخت
7400000 تومان
کودک بدون تخت
6320000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12070000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
9230000 تومان
کودک با تخت
7860000 تومان
کودک بدون تخت
6440000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
10310000 تومان
کودک با تخت
9340000 تومان
کودک بدون تخت
6780000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
17060000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
11870000 تومان
کودک با تخت
9820000 تومان
کودک بدون تخت
7320000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
17200000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
11930000 تومان
کودک با تخت
9610000 تومان
کودک بدون تخت
7450000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
17330000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
12000000 تومان
کودک با تخت
10420000 تومان
کودک بدون تخت
7320000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
20570000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
13620000 تومان
کودک با تخت
9070000 تومان
کودک بدون تخت
7450000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
20840000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
13760000 تومان
کودک با تخت
11030000 تومان
کودک بدون تخت
8200000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
21110000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
13890000 تومان
کودک با تخت
9340000 تومان
کودک بدون تخت
7450000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
21920000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
14300000 تومان
کودک با تخت
8670000 تومان
کودک بدون تخت
7390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15710000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
24760000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
15710000 تومان
کودک با تخت
9750000 تومان
کودک بدون تخت
9750000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
26650000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
16660000 تومان
کودک با تخت
11500000 تومان
کودک بدون تخت
7050000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
18620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
30560000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
18620000 تومان
کودک با تخت
9750000 تومان
کودک بدون تخت
9750000 تومان
توضیحات
STD ROOM