تــور ازمیـــر

Atlasglobal Airlines

تــور ازمیـــر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3760000 تومان

4915000 تومان

3760000 تومان

2810000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM

4220000 تومان

5370000 تومان

4220000 تومان

3070000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM

3890000 تومان

5120000 تومان

3890000 تومان

2875000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM

4570000 تومان

6205000 تومان

4570000 تومان

3215000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM

3960000 تومان

5050000 تومان

3960000 تومان

2910000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM

4305000 تومان

5525000 تومان

4305000 تومان

3080000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM

5320000 تومان

7770000 تومان

5320000 تومان

3590000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM

5860000 تومان

8650000 تومان

5860000 تومان

3860000 تومان

1800000 تومان

STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4915000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5370000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6205000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3215000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4305000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5525000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4305000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران