فرداد پرواز

تور ماکائو | ماکائو (نوروز 98)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
16,900,000 تومان 23,490,000 تومان 16,900,000 تومان 16,300,000 تومان 13,500,000 تومان ماکائو

نوزاد : 2.500.000

16,900,000 تومان 23,490,000 تومان 16,900,000 تومان 16,300,000 تومان 13,500,000 تومان ماکائو

نوزاد : 2.500.000

16,900,000 تومان 23,490,000 تومان 16,900,000 تومان 16,300,000 تومان 13,500,000 تومان ماکائو

نوزاد : 2.500.000

فردادپرواز
B.B
21,300,000 تومان 31,300,000 تومان 21,300,000 تومان 16,900,000 تومان 13,700,000 تومان ماکائو

نوزاد : 3.200.000

23,500,000 تومان 31,300,000 تومان 23,500,000 تومان 22,500,000 تومان 13,900,000 تومان ماکائو

نوزاد : 3.500.000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
23,490,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
16,900,000 تومان
کودک با تخت
16,300,000 تومان
کودک بدون تخت
13,500,000 تومان
توضیحات
نوزاد : 2.500.000
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
23,490,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
16,900,000 تومان
کودک با تخت
16,300,000 تومان
کودک بدون تخت
13,500,000 تومان
توضیحات
نوزاد : 2.500.000
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16,900,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
23,490,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
16,900,000 تومان
کودک با تخت
16,300,000 تومان
کودک بدون تخت
13,500,000 تومان
توضیحات
نوزاد : 2.500.000
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
21,300,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
31,300,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
21,300,000 تومان
کودک با تخت
16,900,000 تومان
کودک بدون تخت
13,700,000 تومان
توضیحات
نوزاد : 3.200.000
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
23,500,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
31,300,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
23,500,000 تومان
کودک با تخت
22,500,000 تومان
کودک بدون تخت
13,900,000 تومان
توضیحات
نوزاد : 3.500.000