فرداد پرواز

تور گرجستان | تفلیس

Qeshm Airlines
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1860000 تومان 2030000 تومان 1860000 تومان 1820000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

1940000 تومان 2190000 تومان 1940000 تومان 1860000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

2030000 تومان 2320000 تومان 2030000 تومان 1940000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

2080000 تومان 2410000 تومان 2080000 تومان 1950000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
2160000 تومان 2580000 تومان 2160000 تومان 2030000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
2290000 تومان 2830000 تومان 2290000 تومان 2120000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

2370000 تومان 3000000 تومان 2370000 تومان 2160000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

2450000 تومان 3170000 تومان 2450000 تومان 2240000 تومان 1790000 تومان تفلیس

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1860000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2030000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1860000 تومان
کودک با تخت
1820000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1940000 تومان
کودک با تخت
1860000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2320000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2030000 تومان
کودک با تخت
1940000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2080000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2410000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2080000 تومان
کودک با تخت
1950000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2160000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2580000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2160000 تومان
کودک با تخت
2030000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2830000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2290000 تومان
کودک با تخت
2120000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3000000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2370000 تومان
کودک با تخت
2160000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3170000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2450000 تومان
کودک با تخت
2240000 تومان
کودک بدون تخت
1790000 تومان
توضیحات
STD ROOM