فرداد پرواز

تور تفلیس (3 شب)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1395000 تومان 1480000 تومان 1395000 تومان 1395000 تومان 1300000 تومان تفلیس

STD Room

فردادپرواز
B.B
1175000 تومان 1325000 تومان 1175000 تومان 1095000 تومان 10 دقیقه تا مرکز

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1,170,000 تومان 1,320,000 تومان 1,170,000 تومان 1,100,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1,210,000 تومان 1,450,000 تومان 1,210,000 تومان 1,190,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1,390,000 تومان 1,800,000 تومان 1,390,000 تومان 1,350,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1,440,000 تومان 1,890,000 تومان 1,440,000 تومان 1,390,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

فردادپرواز
B.B
1,630,000 تومان 2,250,000 تومان 1,630,000 تومان 1,450,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

1,850,000 تومان 2,470,000 تومان 1,850,000 تومان 1,660,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

2,190,000 تومان 2,370,000 تومان 2,190,000 تومان 1,890,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

4,490,000 تومان 7,960,000 تومان 4,490,000 تومان 3,340,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

4,600,000 تومان 7,960,000 تومان 4,600,000 تومان 3,420,000 تومان 1,090,000 تومان تفلیس

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1480000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1395000 تومان
کودک با تخت
1395000 تومان
کودک بدون تخت
1300000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1325000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1175000 تومان
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1095000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,170,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1,320,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,170,000 تومان
کودک با تخت
1,100,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,210,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1,450,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,210,000 تومان
کودک با تخت
1,190,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,390,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1,800,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,390,000 تومان
کودک با تخت
1,350,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,440,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1,890,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,440,000 تومان
کودک با تخت
1,390,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,630,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2,250,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,630,000 تومان
کودک با تخت
1,450,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,850,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2,470,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,850,000 تومان
کودک با تخت
1,660,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2,190,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2,370,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2,190,000 تومان
کودک با تخت
1,890,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4,490,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7,960,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4,490,000 تومان
کودک با تخت
3,340,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4,600,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7,960,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4,600,000 تومان
کودک با تخت
3,420,000 تومان
کودک بدون تخت
1,090,000 تومان
توضیحات
STD ROOM