تور ترکیه | آنتالیا

Iran Air

تور ترکیه | آنتالیا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
lara palace
2safar
B.B

1390000 تومان

1790000 تومان

1390000 تومان

1290000 تومان

1390000 تومان

Lara STD Room
AGON HOTEL
2safar
B.B

1,395,000 تومان

1,695,000 تومان

1,395,000 تومان

1,395,000 تومان

1,395,000 تومان

KEMER STD ROOM
Lara Dinc Hotel
2safar
B.B

1,590,000 تومان

1,990,000 تومان

1,590,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

CITY STD ROOM
lara hadrianus
2safar
B.B

2,040,000 تومان

2,690,000 تومان

2,040,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

LARA STD ROOM
Sarp Hotels Belek
2safar
F.B

2,590,000 تومان

3,290,000 تومان

2,590,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

BELEK STD ROOM
Sensitive Premium Resort & Spa
2safar
U.ALL

2,790,000 تومان

3,490,000 تومان

2,790,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

BELEK STD ROOM
Club Hotel Sera
2safar
U.ALL

3,190,000 تومان

3,990,000 تومان

3,190,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

LARA STD ROOM
Grand Park Lara Hotel
2safar
U.ALL

3,290,000 تومان

4,290,000 تومان

3,290,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

LARA STD ROOM
Miracle Resort
2safar
U.ALL

3,390,000 تومان

4,290,000 تومان

3,390,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

LARA STD ROOM
Aska Lara Resort & SPA
2safar
ALL

3,440,000 تومان

4,440,000 تومان

3,440,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

LARA STD ROOM
Ramada Plaza
2safar
B.B

3,490,000 تومان

4,890,000 تومان

3,490,000 تومان

1,490,000 تومان

1,490,000 تومان

CITY STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
Lara
توضیحات
STD Room
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1,395,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,695,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1,395,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,395,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,395,000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1,590,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2,040,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2,690,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2,040,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,290,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2,590,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

2,790,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,490,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2,790,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3,190,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3,190,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3,290,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,290,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3,390,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,290,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3,390,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3,440,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,440,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3,440,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,890,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3,490,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1,490,000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران