هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3090000 تومان 3830000 تومان 2740000 تومان 2590000 تومان SIDE

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

3590000 تومان 4090000 تومان 2900000 تومان 2590000 تومان KEMER

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

4590000 تومان 5890000 تومان 3720000 تومان 2590000 تومان LARA

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

4890000 تومان 5990000 تومان 3740000 تومان 2590000 تومان BELEK

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

5090000 تومان 6350000 تومان 3800000 تومان 2590000 تومان KEMER

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

5290000 تومان 6750000 تومان 3910000 تومان 2590000 تومان LARA

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

فردادپرواز
U.ALL
5350000 تومان 6750000 تومان 3910000 تومان 2590000 تومان BELEK

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

5740000 تومان 7290000 تومان 3990000 تومان 2590000 تومان LARA

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

5740000 تومان 7290000 تومان 3990000 تومان 2590000 تومان BELEK

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

6030000 تومان 7790000 تومان 4300000 تومان 2590000 تومان BELEK

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

6290000 تومان 8090000 تومان 4410000 تومان 2590000 تومان BELEK

تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند

درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3830000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2740000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
2900000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3720000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3740000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6350000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3800000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6750000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3910000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6750000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3910000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
3990000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4300000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
کودک با تخت
4410000 تومان
کودک بدون تخت
2590000 تومان
توضیحات
تاریخ حرکت : شروع از 25 اسفند
  • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.