فرداد پرواز

تور ترکیه | آنتالیا

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1390000 تومان 1790000 تومان 1390000 تومان 1290000 تومان 1390000 تومان Lara

STD Room

1,395,000 تومان 1,695,000 تومان 1,395,000 تومان 1,395,000 تومان 1,395,000 تومان KEMER

STD ROOM

1,590,000 تومان 1,990,000 تومان 1,590,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان CITY

STD ROOM

2,040,000 تومان 2,690,000 تومان 2,040,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان LARA

STD ROOM

2,590,000 تومان 3,290,000 تومان 2,590,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان BELEK

STD ROOM

2,790,000 تومان 3,490,000 تومان 2,790,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان BELEK

STD ROOM

3,190,000 تومان 3,990,000 تومان 3,190,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان LARA

STD ROOM

3,290,000 تومان 4,290,000 تومان 3,290,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان LARA

STD ROOM

3,390,000 تومان 4,290,000 تومان 3,390,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان LARA

STD ROOM

3,440,000 تومان 4,440,000 تومان 3,440,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان LARA

STD ROOM

3,490,000 تومان 4,890,000 تومان 3,490,000 تومان 1,490,000 تومان 1,490,000 تومان CITY

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1390000 تومان
کودک با تخت
1290000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,395,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1,695,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,395,000 تومان
کودک با تخت
1,395,000 تومان
کودک بدون تخت
1,395,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1,590,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
1,990,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1,590,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2,040,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
2,690,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2,040,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
2,590,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3,290,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2,590,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2,790,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3,490,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2,790,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,190,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3,990,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3,190,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,290,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4,290,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3,290,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,390,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4,290,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3,390,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3,440,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4,440,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3,440,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3,490,000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4,890,000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3,490,000 تومان
کودک با تخت
1,490,000 تومان
کودک بدون تخت
1,490,000 تومان
توضیحات
STD ROOM