تــور آنتـالیــا

Iran Air

تــور آنتـالیــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1590000 تومان

1890000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

KEMER STD ROOM
LARA DINC
2safar
B.B

1740000 تومان

264000 تومان

1740000 تومان

1490000 تومان

1390000 تومان

LARA STD ROOM

2040000 تومان

2690000 تومان

2040000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

2190000 تومان

2690000 تومان

2190000 تومان

1540000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

2290000 تومان

2990000 تومان

2290000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

2790000 تومان

3490000 تومان

2790000 تومان

1640000 تومان

1490000 تومان

BELEK STD ROOM

3190000 تومان

3990000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

3240000 تومان

4090000 تومان

3240000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

3290000 تومان

4290000 تومان

3290000 تومان

2090000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

3390000 تومان

4290000 تومان

3390000 تومان

2090000 تومان

1490000 تومان

LARA STD ROOM

3490000 تومان

4890000 تومان

3490000 تومان

2090000 تومان

1490000 تومان

CITY STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

264000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران