فرداد پرواز

تور آلانیا

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1890000 تومان 3090000 تومان 1890000 تومان 1790000 تومان 1490000 تومان آلانیا

STD ROOM

2990000 تومان 4990000 تومان 2990000 تومان 1990000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

3090000 تومان 5190000 تومان 3090000 تومان 2190000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

3490000 تومان 5490000 تومان 3490000 تومان 2390000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

3490000 تومان 5490000 تومان 3490000 تومان 2390000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

3590000 تومان 5490000 تومان 3590000 تومان 2390000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

3990000 تومان 5790000 تومان 3990000 تومان 2590000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

4190000 تومان 5890000 تومان 4190000 تومان 2690000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

4590000 تومان 6190000 تومان 4590000 تومان 2590000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

4690000 تومان 6090000 تومان 4690000 تومان 2590000 تومان 1390000 تومان آلانیا

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
1890000 تومان
کودک با تخت
1790000 تومان
کودک بدون تخت
1490000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
2990000 تومان
کودک با تخت
1990000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3090000 تومان
کودک با تخت
2190000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3490000 تومان
کودک با تخت
2390000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3490000 تومان
کودک با تخت
2390000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3590000 تومان
کودک با تخت
2390000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
3990000 تومان
کودک با تخت
2590000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4190000 تومان
کودک با تخت
2690000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4590000 تومان
کودک با تخت
2590000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
4690000 تومان
کودک با تخت
2590000 تومان
کودک بدون تخت
1390000 تومان
توضیحات
STD ROOM