توریسم و چالش اقتصادی آن

فرداد پرواز

25 شهریور 1396


صنعت توریسم و گردشگری جزو لاینفک بدنه صنایع یک دولت و ملت و حکومت بوده و حتی در شرایطی که امکان طبیعی طبیعت نیز برای گردشگری، مهیا نباشد باید به شکل کاملاً مصنوعی جذابیت جذب گردشگر در هر کشوری مهیا شود چراکه نمی توان منکر تأثیر آن در ارکان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بود.

تأثیرات توریسم بر جوامع محلی، چه از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی یا محیطی می تواند هم مثبت و هم منفی باشد. در واقع این امر به این بستگی دارد که توریسم در یک منطقه خاص تا چه حد رشد کرده و هر منطقه چه میزان ظرفیت تحمل خاص خود را دارد، یعنی محدوده تأثیر درآمدزایی که بر جامعه محلی آسیب نزند. اگر بتوان بر آن محدودیت غلبه کرد، جنبه های منفی توریسم از بین خواهند رفت.

از لحاظ اقتصادی، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور 3/4درصد، در اشتغال زایی حدود 541000 شغل مستقیم و غیر مستقیم و در صادرات غیر نفتی در حدود 14درصد برآورد شده است. این وضعیت بیانگر ضعف عمومی این بخش از نظر مدیریت، تبلیغات، ساختار حقوقی و نیز ارتباط ضعیف آن با ساختار صنایع کشور است. استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های جهانگردی ایران می تواند سودی معادل دو برابر ذخایر نفتی را به کشور تزریق کند. آمارها نشان می دهد بین 400 تا 600 میلیارد دلار از درآمد کشورها تا سال 2005 از صنعت جهانگردی تأمین می شود.


http://tnews.ir