تـور هنـدوستــان - نوروز 98

Mahan Air

تـور هنـدوستــان - نوروز 98

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7400000 تومان

9500000 تومان

7400000 تومان

6750000 تومان

5490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

8490000 تومان

10600000 تومان

8490000 تومان

7090000 تومان

5490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

8950000 تومان

11900000 تومان

8950000 تومان

7290000 تومان

5490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران