فرداد پرواز

تور مالزی | کوالالامپور (نوروز 98)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
6910000 تومان 8050000 تومان 6910000 تومان 6010000 تومان 5450000 تومان کوالالامپور

STD Room

6970000 تومان 8180000 تومان 6970000 تومان 6070000 تومان 5670000 تومان کوالالامپور

STD Room

6970000 تومان 8180000 تومان 6970000 تومان 6070000 تومان 5670000 تومان کوالالامپور

STD Room

7270000 تومان 8900000 تومان 7270000 تومان 6370000 تومان 5810000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

7310000 تومان 8850000 تومان 7310000 تومان 6410000 تومان 5810000 تومان کوالالامپور

STD Room

7710000 تومان 9590000 تومان 7710000 تومان 6810000 تومان 5940000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

7980000 تومان 10120000 تومان 7980000 تومان 6950000 تومان 6070000 تومان کوالالامپور

STD ROOM

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8050000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6910000 تومان
کودک با تخت
6010000 تومان
کودک بدون تخت
5450000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8180000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6970000 تومان
کودک با تخت
6070000 تومان
کودک بدون تخت
5670000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8180000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
6970000 تومان
کودک با تخت
6070000 تومان
کودک بدون تخت
5670000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7270000 تومان
کودک با تخت
6370000 تومان
کودک بدون تخت
5810000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8850000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7310000 تومان
کودک با تخت
6410000 تومان
کودک بدون تخت
5810000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7710000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9590000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7710000 تومان
کودک با تخت
6810000 تومان
کودک بدون تخت
5940000 تومان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10120000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
7980000 تومان
کودک با تخت
6950000 تومان
کودک بدون تخت
6070000 تومان
توضیحات
STD ROOM