فرداد پرواز

تور سریلانکا | کلمبو + بنتوتا (نوروز 98)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
14250000 تومان 17500000 تومان 14250000 تومان 12200000 تومان 9900000 تومان کلمبو + بنتوتا

STD Room

14700000 تومان 18500000 تومان 14700000 تومان 12900000 تومان 9900000 تومان کلمبو + بنتوتا

STD Room

15900000 تومان 19900000 تومان 15900000 تومان 12500000 تومان 9900000 تومان کلمبو + بنتوتا

STD Room

16900000 تومان 16900000 تومان 12900000 تومان 9900000 تومان کلمبو + بنتوتا

STD Room

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
17500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
14250000 تومان
کودک با تخت
12200000 تومان
کودک بدون تخت
9900000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
18500000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
14700000 تومان
کودک با تخت
12900000 تومان
کودک بدون تخت
9900000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
15900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
19900000 تومان
نرخ اتاق 3 تخته
15900000 تومان
کودک با تخت
12500000 تومان
کودک بدون تخت
9900000 تومان
توضیحات
STD Room
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ اتاق 3 تخته
16900000 تومان
کودک با تخت
12900000 تومان
کودک بدون تخت
9900000 تومان
توضیحات
STD Room