تمرکز بر خانه ها برای افزایش گردشگری روستایی

فرداد پرواز

17 دی 1396


گواخاتی: سنت هندی Atitii Devo Bhava (مهمان خدا) راه را برای ایجاد یک صنعت مهمان نوازی و ترویج گردشگری در هندوستان روستایی راه اندازی کرده است.

این جنبه از جامعه هند در یک کنفرانس ملی دو روزه در زمینه معیشت از طریق گردشگری روستایی در شمال شرقی هند برجسته شده است: کارشناسان، سیاست گذاران، ارائه دهندگان خدمات و دانش پژوهان که با مسائل مختلف مربوط به گردشگری روستایی مشورت می کنند

ردشگری روستایی با تمرکز بر روی ایجاد وسیله ای برای تامین معیشت پایدار مورد توجه قرار گرفته است. این شکل جدید گردشگری برای اقامت در محدوده ی در حال ظهور است، اما به عنوان یکی از بخش های امیدوار کننده در گردشگری روستایی در هند تا دهه گذشته هند بر توسعه زیرساخت های اصلی مانند جاده ها، آب آشامیدنی، هتل ها و خانه های مهمان در اطراف مقصد های توریستی برای ترویج گردشگری متمرکز شده است. اما با گذشت زمان و تغییر آرمان ها و منافع مهمانان، ترجیح آنها به تغییر بیشتر قومیت ها و روستاها معاون نخست وزیر گردشگری، گفت: تجارب، به این ترتیب راه را برای گذراندن وقت در چشم انداز روستایی راه می اندازند.


https://www.telegraphindia.com