تقویت مسیر سفر داخلی " طرح جدید گردشگری ملی"

فرداد پرواز

21 آذر 1396


استراتژی بخش گردشگری ملی به این نتیجه رسیده است که رشد اقتصادی تدریجی طی چند سال آینده و راند ضعیف می تواند به افزایش گردشگری داخلی کمک کند، زیرا مسافران به جای رفتن به خارج از کشور سفرهای محلی را انتخاب می کنند.

استراتژی که در هفته گذشته توسط کابین تصویب شد، بر پایه استراتژی 10 ساله ای است که در سال 2010 تصویب شد. گردشگری داخلی به عنوان پایه ای برای رشد گردشگری پایدار محسوب می شود، اما طی چند سال گذشته کاهش جدی ثبت شده است. سفرهای گردشگری داخلی در سال 2015 در مقایسه با سال قبل، 12.5٪ کاهش یافته است و در سال 2016 0.7٪ بیشتر است.در حالی که استراتژی بخش گردشگری ملی در سال 2010 رشد سفرهای تعطیلات داخلی را از 4 میلیون در سال 2009 به 6 میلیون در سال 2015 پیش بینی کرده بود.


https://www.businesslive.co.za