تری ویلیامسون Terry Williamson به هیئت گروه Palatinate Group پیوست

فرداد پرواز

23 بهمن 1396


ویلیامسون به هیئت مدیره Spabreaks.com و Travel Your Golf پیوست و با تیم مدیریت ارشد هر دو شرکت همکاری خواهد کرد. او به طور عملی با تمامی ادارات هر دو سازمان و نیز کار بر روی پروژه های استراتژیک خاص عمل می کند و به عنوان یک مشاور ارزشمند برای موسس عمل می کند. Terry Williamson

با داشتن تجربه فراوان سفر خود با بیش از 30 سال در صنعت، به ارمغان آورده است. گروه Palatinate Group اعلام کرده اند که تری ویلیامسون در گروه مسافرتی قرار دارد که Travel Golf را به عنوان مدیر اجرایی در محل کار خود در Farringdon ادغام می کند.


https://www.traveldailynews.com