ترکیه ۱۲ برابر ایران موفق در جذب گردشگر خارجی

فرداد پرواز

18مرداد 1396


به گزارش دیوان اقتصاد، به نقل ۵ایرنا،علی ربیعی، در همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی که با حضور نمایندگان 32 کشور خارجی در هتل هما برگزار شد، افزود: مهمترین مزیت ایران در گردشگری پزشکی ارزان بودن خدمات پزشکی نسبت به کشورهای دیگر است. وی اظهار داشت: ایران کشوری است که دارای رتبه پنجم دنیا از لحاظ دارا بودن صدها جاذبه تاریخی،تفریحی، فرهنگی ، طبیعی و گردشگری است که هرکدام از این جاذبه ها به تنهایی می تواند عامل مهمی برای جذب تعداد زیادی گردشگران خارجی باشد. وی ادامه داد: با اینکه ترکیه در مقایسه با ایران دارای جاذبه های کمتری است اما حدود 12برابر ایران در جذب گردشگران خارجی موفق، عمل کرده است. ربیعی معتقد است، توریسم درمانی در ایران با وجود کیفیت بالای خدمات درمانی و قیمت ارزان به علت نبود تبلیغات مناسب هنوز نتوانسته جایگاه خود را بیابد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چالش اصلی فرآروی گردشگری درمانی ایران نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه است و از آنجایی که چنین ایده هایی در ایران به طور تقریب نو تلقی می شود، به نظر می رسد تهیه طرحی که بتواند به شکل همه جانبه به این موضوع بپردازد و تجارب دیگر کشورها را مطالعه کند در سیاستگذاری برای جذب گردشگر، در این حوزه موثر خواهد بود.


http://divaneghtesad.ir