ترافیک مسافری در فرودگاه مونیخ به 44.6 میلیون نفر می رسد

فرداد پرواز

28 دی 1396


رشد پویای فرودگاه مونیخ در سال 2017 با رکورد جدید ترافیک در چندین دسته ادامه یافت. ترافیک مسافری با 2.3 میلیون افزایش یافته و به 44.6 میلیون نفر رسید. این رقم در سال 2016 به میزان 5.5 درصد افزایش یافت. این فرودگاه همچنین شاهد افزایش شدید پرواز و فرود ، با افزایش بیش از 10،000 تا تقریبا 405،000 - افزایش 2.6 درصد بود. بدون کاهش در خدمات Air Berlin در تابستان، پس از آن ورشکستگی شرکت هواپیمایی، احتی بزرگتر خواهد بود. یک رکورد دیگر توسط بخش حمل و نقل هوایی گزارش شده است، که در مجموع در سال 2017 به 379000 تن می رسد - که در مقایسه با سال قبل افزایش 7 درصدی داشته است.


https://www.traveldailynews.com