تجربه محلی تایلند درATF در سال 2018

فرداد پرواز

4 بهمن 1396


گردشگری غواصی تایلندی و نمایش «Premium Product Display» خریداران و سایر شرکت کنندگان در ATF 2018 را در چیانگ مای از 22 تا 26 ژانویه مبهوت خواهند کرد.شمارش معکوس به انجمن گردشگری آئین (ATF) 2018 در چیانگ مای از 22 تا 26 ژانویه در حال انجام است با تایلند فرش قرمز را برای شرکت کنندگان در موضوع "اتصال پایدار، رفاه بی پایان" در نظر گرفته است."مواد غذایی تایلندی همچنان به دست آوردن در سراسر جهان تحسین شده است و جذابیت عمده برای میلیون ها گردشگر است که هر سال از تایلند بازدید کنند.


https://www.tatnews.org