بیش از 1.2 میلیون بازدید کننده درMessukeskus Helsinki

فرداد پرواز

18 بهمن 1396


هتل Messukeskus با رستوران های آن به طور کامل بازسازی می شود که در سال 2018 انجام خواهد شد.

سال گذشته، در مجموع 1،2 میلیون بازدید کننده در نمایشگاه ها، جلسات، کنگره ها، جشن های شرکتی و دیگر رویدادها در Messukeskus Helsinki شرکت کردند. تعداد بازدیدکنندگان با یک کنفرانس تابستان پر جنب و جوش و تعداد روزافزون رویدادهای بازدید کننده در محل Messukeskus افزایش یافت.


https://www.traveldailynews.com