به پایان رسیدن مرمت ایوان کاخ عالی قاپو

فرداد پرواز

6 آبان 97


فرهاد عزیزی مدیر کل دفتر پایگاه های میراث فرهنگی درباره مرمت ایوان عالی قاپو اصفهان گفت: از چندین سال پیش برنامه مرمت ایوان عالی قاپو در دست بوده است و چند میلیارد تومان نیز برای آن هزینه شده، از سال ۹۲ هم کارهای مقطعی و موردی برای آن انجام می شد. این بنا وضعیت خوبی به لحاظ سازه ای نداشت. بخشی از ستون های آن قبل از انقلاب با همکاری یک شرکت ایتالیایی استحکام بخشی شده بود.

هم چنین وی ادامه داد: ما هم در طول سال های اخیر استحکام بخشی ستون های دیگر و بخش هایی که به مقاوم سازی نیاز داشت را انجام دادیم کار مفصلی نیز روی سقف ایوان انجام شد. برخی از قسمت های سقف آسیب دیده بود، مرمت نقاشی ها نیز انجام شده است.

عزیزی در ادامه بیان کرد: کار عمده مرمتی روی سقف و کف سازی ایوان صورت گرفت به این ترتیب مرمت جامعی روی ایوان عالی قاپو انجام شده است. بعد از انقلاب توانسته ایم با همکاری مرمت گران خبره ایران این کار را به اتمام برسانیم. سال ها بود که وضعیت عالی قاپو نگران کننده بود.

عزیزی همچنین توضیح داد: قرار بود کاخ گلستان مرکز پایش بحران در پایگاه های میراث جهانی شود به صورت پراکنده کارهایی را در این زمینه انجام شد. پیرو این موضوع با معاونت علمی ریاست جمهوری مذاکراتی انجام شد اما چون به اعتبار ویژه ای نیاز داشت متوقف شد. در صورتی که بحران مساله ای است که هر لحظه دامنه یکی از میراث جهانی را می گیرد و باید روی این مساله بیشتر کار شود.