بهترین راه دیپلماسی، گردشگری است

فرداد پرواز

17 آبان 1396


معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه،با اشاره به این که گردشگری صنعت سوم بعد از نفت و گاز و صنایع هیدروکربن و خودروسازی است، افزود: بهترین راه دیپلماسی، گردشگری است چرا که نشان دهنده پیشرفت و وجود امنیت و سلامت کشورهاست.

حسن قشقاوی،در همایش روسای بیمارستانهای دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل،با موضوع گردشگری سلامت با تاکید بر این که گردشگری باعث انبساط خاطر، ایجاد ترقی در اقتصاد ملی، افزایش تبادل علم و افزایش کسب علم و باعث شناخت سنت کشورها می شود، گفت: هر چه میزان گردشگران بیشتر باشد، سطح اقتصاد ملی بیشتر خواهد شد و گردشگری باعث افزایش میزان درآمد و پویایی می شود.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به این که گردشگری صنعت سوم بعد از نفت و گاز و صنایع هیدروکربن و خودروسازی است، افزود: بهترین راه دیپلماسی، گردشگری است چرا که نشان دهنده پیشرفت و و جود امنیت و سلامت کشورها است.

قشقاوی تاکید کرد: باید از درآمد گردشگری، مجلس شورای اسلامی ردیف بودجه بگذارد و این ردیف بودجه،برای ارتقای گردشگری باشد.


http://www.isna.ir