برنامه گردشگری اروپا و چین در سال 2018

فرداد پرواز

3 بهمن 1396


ترویج سفر، تحریک سرمایه گذاری و تقویت همکاری دوجانبه در دستور کار مقامات چینی و اتحادیه اروپا قرار دارد که قرار است روز جمعه در ونیز در سال 2018 گردشگری اتحادیه اروپا و چین برگزار شود.هر دو طرف سالگرد گردشگری چین-اتحادیه اروپا را به عنوان یک فرصت برای حرکت به سوی اتصال هوایی قوی تر و تسهیل در حل ویزای اتحادیه اروپا و چین ترغیب می کنند. اتحادیه اروپا قصد دارد تا از علاقه شدید به سفر اتباع چینی، که بسیاری نیز به دنبال سرمایه گذاری هستند، بهره مند شوند.


https://news.gtp.gr