برنامه کامل بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه

برنامه کامل بازی های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه

2safar در این مقاله تاریخ، ساعت و استادیوم محل برگزاری تمامی رقابت های دور گروهی مسابقات جام جهانی 2018 روسیه که در تاریخ 14 ژوئن آغاز و در تاریخ 15 ژوئیه در ورزشگاه لوژینکی مسکو پایان می یابد را تقدیم شما عزیزان می کند.

فهرست گروه بندی مسابقات جام جهانی 2018

گروهA: روسیه،عربستانسعودی،مصر،اروگوئه

گروهB: پرتغال،اسپانیا،مراکش،ایران

گروهC: فرانسه،استرالیا،پرو،دانمارک

گروهD: آرژانتین،ایسلند،کرواسی،نیجریه

گروهE: برزیل،سوئیس،کاستاریکا،صربستان

گروهF: آلمان،مکزیک،سوئد،کرهجنوبی

گروهG: بلژیک،پاناما،تونس،انگلستان

گروهH: لهستان،سنگال،کلمبیاژاپن

فهرست بازی ها

14 ژوئن: روسیهدرمقابلعربستانسعودی (ورزشگاهلوژنیکی،مسکو،ساعت 7 بعدازظهر ،گروهA)

15 ژوئن: مصردرمقابلاروگوئه (استادیوممرکزی،یکاترینبورگ،ساعت 1 بعدازظهر،گروهA)

15 ژوئن: مراکشدرمقابلایران (استادیومکرتوفسکی،سنتپترزبورگ،ساعت 4 بعدازظهر،گروهB)

15 ژوئن: پرتغالدرمقابلاسپانیا (استادیومفیشت،سوچی،ساعت 7 بعدازظهر،گروهB)

16 ژوئن: فرانسهدرمقابلاسترالیا (استادیومکازان آرنا،کازان،ساعت 11 صبح،گروهC)

16 ژوئن: آرژانتیندرمقابلایسلند (استادیوماوتکریت آرنا،مسکو،ساعت 2 بعدازظهر،گروهD)

16 ژوئن: پرودرمقابلدانمارک (استادیوم موردویاآرنا،سارانسک،ساعت 5 بعدازظهر،گروهC)

16 ژوئن: کرواسیدرمقابلنیجریه (استادیومکالینینگراد،کالینینگراد،ساعت 8 بعدازظهر،گروهD)

17 ژوئن: کاستاریکادرمقابلصربستان (استادیومساماراآرنا،سامارا،ساعت 1 بعدازظهر،گروهE)

ژوئن 17: آلماندرمقابلمکزیک (ورزشگاهلوژنیکی،مسکو،ساعت 4 بعدازظهر،گروهF)

17 ژوئن: برزیلدرمقابلسوئیس (استادیومروستوفآرنا،روستوفدردان،ساعت 7 بعدازظهر،گروهE)

18 ژوئن: سوئددرمقابلکرهجنوبی (ورزشگاهنیژنینووگورود،نیژنینووگورود،ساعت 1 بعدازظهر،گروهF)

18 ژوئن: بلژیکدرمقابلپاناما (ورزشگاهالمپیکفیشت،سوچی،ساعت 4 بعدازظهر،گروهG)

18 ژوئن: تونسدرمقابلانگلستان (استادیومولگوگراد آرنا،ولگوگراد،ساعت 7 بعدازظهر،گروهG)

19 ژوئن: لهستاندرمقابلسنگال (استادیوماوتکریت آرنا،مسکو،ساعت 1 بعدازظهر،گروهH)

19 ژوئن: کلمبیادرمقابلژاپن (استادیومموردویا آرنا،سارانسک،ساعت 4 بعدازظهر،گروهH)

19 ژوئن: روسیهدرمقابلمصر (ورزشگاهکرستوفسکی،سنپترزبورگ،ساعت 7 بعدازظهر،گروهA)

20 ژوئن: پرتغالدرمقابلمراکش (ورزشگاهلوژنیکی،مسکو،ساعت 1 بعدازظهر،گروهB)

20 ژوئن: اروگوئهدرمقابلعربستانسعودی (روستوفآرنا،روستوفدردان،ساعت 4 بعدازظهر،گروهA)

20 ژوئن: ایراندرمقابلاسپانیا (استادیوم کازان آرنا،کازان،ساعت 7 بعد از ظهر،گروهB)

21 ژوئن: فرانسهدرمقابلپرو (استادیوممرکزی،یکاترینبورگ،ساعت 1 بعدازظهر،گروهC)

21 ژوئن: دانمارکدرمقابلاسترالیا (ساماراآرنا،سامارا،ساعت 4 بعدازظهر،گروهC)

21 ژوئن: آرژانتیندرمقابلکرواسی (ورزشگاهنیژنینووگورود،نیژنینووگورود،ساعت 7 بعدازظهر،گروهD)

22 ژوئن: برزیلدرمقابلکاستاریکا (استادیومکرستوفسکی،سنپترزبورگ،ساعت 1 بعدازظهر،گروهE)

22 ژوئن: نیجریهدرمقابلایسلند (استادیوم وولگوگراد آرنا،ولگوگراد،ساعت 4 بعدازظهر،گروهD)

22 ژوئن: صربستاندرمقابلسوئیس (ورزشگاهکالینینگراد،کالینینگراد،ساعت 7 بعدازظهر،گروهE)

23 ژوئن: بلژیکدرمقابلتونس (استادیوماوتکریت آرنا،مسکو،ساعت 1 بعدازظهر،گروهG)

23 ژوئن: آلماندرمقابلسوئد (استادیومفیشت،سوچی،ساعت 4 بعدازظهر،گروهF)

23 ژوئن: کرهجنوبیدرمقابلمکزیک (روستوفآرنا،روستوفدردان،ساعت 7 بعدازظهر،گروهF)

24 ژوئن: انگلستاندرمقابلپاناما (ورزشگاهنیژنینووگورود،نیژنینووگورود،ساعت 1 بعدازظهر،گروهG)

24 ژوئن: ژاپندرمقابلسنگال (ورزشگاهمرکزی،یکتارینبورگ،ساعت 4 بعدازظهر،گروهH)

24 ژوئن: لهستاندرمقابلکلمبیا (استادیومکازان آرنا،کازان،ساعت 7 بعدازظهر،گروهH)

25 ژوئن: عربستانسعودیدرمقابلمصر (استادیوم وولگوگراد آرنا،ولگوگراد،ساعت 3 بعدازظهر،گروهA)

25 ژوئن: اروگوئهدرمقابلروسیه (استادیوم سامارا آرنا،سامارا،ساعت 3 بعد از ظهر،گروهA)

25 ژوئن: ایراندرمقابلپرتغال (استادیوم موردویاآرنا،سارانسک،ساعت 7 بعدازظهر،گروهB)

25 ژوئن: اسپانیادرمقابلمراکش (استادیومکالینینگراد،کالینینگراد،ساعت 7 بعدازظهر،گروهB)

26 ژوئن: استرالیادرمقابلپرو (استادیومفیشت،سوچی،ساعت 3 بعدازظهر،گروهC)

26 ژوئن: دانمارکدرمقابلفرانسه (ورزشگاهلوژنیکی،مسکو،ساعت 3 بعدازظهر،گروهC)

26 ژوئن: ایسلنددرمقابلکرواسی (روستوفآرنا،روستوفدردان،ساعت 7 بعدازظهر،گروهD)

26 ژوئن: نیجریهدرمقابلآرژانتین (استادیومکرتوفسکی،سنپترزبورگ،ساعت 7 بعدازظهر،گروهD)

27 ژوئن: کرهجنوبیدرمقابلآلمان (استادیوم کازان آرنا،کازان،ساعت 3 بعد از ظهر،گروهF)

27 ژوئن: مکزیکدرمقابلسوئد (استادیوممرکزی،یکاترینبورگ، 3 بعدازظهر،گروهF)

27 ژوئن: صربستاندرمقابلبرزیل (استادیوماوتکریت آرنا،مسکو،ساعت 7 بعدازظهر،گروهE)

27 ژوئن: سوئیسدرمقابلکستاریکا (استادیومنیژنینووگورود،نیژنینووگورود،ساعت 7 بعدازظهر،گروهE)

28 ژوئن: ژاپندرمقابللهستان (استادیوم ولگوگراد آرنا،ولگوگراد،ساعت 3 بعدازظهر،گروهH)

28 ژوئن: سنگالدرمقابلکلمبیا (استادیوم سامارا آرنا،سامارا،ساعت 3 بعد از ظهر،گروهH)

28 ژوئن: انگلستاندرمقابلبلژیک (ورزشگاهکالینینگراد،کالینینگراد،ساعت 7 بعدازظهر،گروهG)

28 ژوئن: پانامادرمقابلتونس (استادیوم موردویاآرنا،سارانسک،ساعت 7 بعدازظهر،گروهG)