بازآفرینی پیاده راه ها به نفع گردشگری

فرداد پرواز

09 خرداد 1396


پیاده راه های گردشگری می توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران ،در شهر باشند.

پیاده راه های گردشگری، رابطه اصلی و پیونددهنده فضاهای پویای شهری و گردشگران هستند و می توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران در فضاهای شهری، محسوب شوند.

با وجود گذشت بیش از چند دهه از جنبش، پیاده گستری در کشورهای پیشرفته جهان، هنوز طراحی مسیرهای پیاده راه با عنوان «پیاده سازی محورهای تاریخی» موضوعی نو در عرصه مطالعات نظری و برنامه ریزی شهری از منظر گردشگری در ایران است. معابر پیاده راه به عنوان بخش مستقلی از فضاهای شهری، چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، بلکه همیشه به منزله تابعی از حرکت سواره روها به شمار رفته اند و در این برنامه ریزی ها، نقش عبوری اتومبیل ها، بر حرکت انسان ها ترجیح داده شده است.

از این رو، برنامه ریزی و طراحی مسیرهای پیاده راهی شهری می تواند از جمله اقدامات ضروری و با اهمیت در احیای مراکز شهری و جذب گردشگران شهری و عاملی برای پر کردن اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی و فرهنگی در شهرها باشد. بعد از بازآفرینی موفق پیاده راه شهری در خیابان های تربیت تبریز و صف (باغ سپهسالار تهران)، خیابان 15 خرداد می تواند به عنوان محور متمایز و شاخص در امر گردشگری پایدار شهری، تعریف شود و همچنین نمونه موردی موفق، در زمینه جذب گردشگران شهری در شهر تهران و کشور ایران باشد.


http://www.donyayesafar.com