ایران پنجمین منبع بزرگ گردشگری گرجستان

فرداد پرواز

ایران یکی از پنج منبع بزرگی است که طی 10 ماه اول سال 2018 تعداد قابل توجهی از گردشگران را به گرجستان فرستاد.


22 آبان 97


به گفته یکی از مقامات گرجستان، ایران یکی از پنج منبع بزرگی است که طی 10 ماه اول سال 2018 تعداد قابل توجهی از گردشگران را به گرجستان فرستاد.

Giorgi Chogovadze، رئیس اداره گردشگری ملی گرجستان، گفت: "از ژانویه تا اکتبر، 7.5 میلیون گردشگر از جمهوری شوروی سابق بازدید کردند که حدود 262 هزار ایرانی بودند."براساس آمار منتشر شده توسط دولت، گردشگران روسی به میزان بیش از 1.24 میلیون نفر بیشترین تعداد گردشگران را به گرجستان در طول دوره مذکور اختصاص داده اند. به دنبال آنها 1.2 میلیون گردشگر از آذربایجان، حدود 1.06 از ارمنستان و 965910 نفر از ترکیه بودند.