اولین "ابر ماه" Supermoons سال 2018

فرداد پرواز

13 دی 1396


Supermoons زمانی که یک ماه کامل به طور تقریبی با ماهیت ماه یا یک نقطه در مدار آن که در آن نزدیک ترین به زمین است ،اتفاق می افتد

Supermoons، مانند شب های آخر یازدهم ژانویه، اتفاق می افتد - یک هواپیما در مقابل "ابر ماه" "super moon"یا "گرگ ماه""wolf moon" "در تاریخ 1 ژانویه در فرودگاه لندن هیترورو پرواز کرد. ماه کامل "سوپرمون" "super moon" در بالای افق لندن دیده شد.یک هواپیمای مسافربری با یک ماه کامل "super moon" که پشت آن دیده می شود، رویکرد فرود نهایی خود را نسبت به فرودگاه هیتروHeathrow Airport in London در لندن به دست آورد.


https://www.irishtimes.com