اندازه گیری های معتبر گردشگری پایدار برای بهبود تصمیم گیری

فرداد پرواز

14 اسفند 1396


سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) رهبری پیشرفت در جهت رویکرد آماری سازگار و یکپارچه برای اندازه گیری گردشگری پایدار است. ارتباط فزاینده ای برای گسترش آمار گردشگری فراتر از تمرکز اقتصادی فعلی به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی در مرکز کمیته آمار و نشست ماهانه گردشگری در سازمان ملل متحد (27 تا 28 فوریه) بود.ساختن آمار گردشگری یک گزاره ارزشمندی استراتژیک برای کشورهای عضو یک اولویت برای UNWTO است. طرح ابتکاری گردشگری پایدار سنجی پاسخ به درخواست های مداوم از کشورهای عضو و دیگر مؤسسات گردشگری برای درک و نظارت بر گردشگری پایدار است. UNWTO، به عنوان آژانس مسئول شاخص های SDG مربوط به گردشگری، نقش مهمی در مسیر برنامه 2030 سازمان ملل متحد و 17 هدف توسعه پایدار دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: "سنجش ​​گردشگری پایدار برای بهبود اقدامات سیاستی برای توسعه پایدار ضروری است و یک زبان آماری مشترک را می توان در کشورهای مختلف و بخش های مختلف اقتصادی مقایسه کرد و صدای گردشگری را در هنگام تصمیم گیری های کلیدی شنیده است.


http://media.unwto.org