چگونه «میهمان نوازی» برند قرقیزستان شد؟

فرداد پرواز

24 اسفند 1395


«انجمن گردشگری اجتماع محور قرقیز (KCBTA)» به عنوان «میهمان نوازی قرقیزستان» برندسازی شده است.

در حال حاضر 18 ابتکار عمل گردشگری اجتماع محور در قرقیزستان در حال کار هستند. نخستین آنها در روستای کوچکور در سال 2000 آغاز شد. در سال 2003 گروه های گردشگری اجتماع محور محلی در قرقیزستان یک سازمان فراگیر به نام «انجمن گردشگری اجتماع محور قرقیز (KCBTA)» را تشکیل دادند که یک سازمان با عضویت غیرانتفاعی برای توسعه و هماهنگی بیشتر فعالیت های گردشگری درون کشور قرقیزستان است. KCBTA به عنوان «میهمان نوازی قرقیزستان» برندسازی شد. اهداف اصلی KCBTA عبارت بودند از: ترویج خدمات بوم گردی اجتماع محور پایدار که تجربیات منحصربه فردی به گردشگران ارائه می دهد؛ ایجاد درآمد برای خانواده های روستایی؛ حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور. همان طور که KCBTA تلاش کرد به اهداف اصلی پیش گفته دست یابد، این انجمن با چندین چالش حیاتی مواجه شد. راهکار ماتریس نقاط ضعف بالقوه منطقه، راه حل های بالقوه و دست اندرکارانی که مسوول اجرای راه حل خواهند بود را به شرح زیر شناسایی می کند:

اطلاعات محدود درباره محصولات، خدمات و ارائه کنندگان گردشگری اجتماع محور که منجر به نبود اعتماد به گردشگری اجتماع محور می شود؛ امری که راهکارش ایجاد آگاهی و عملیات بازاریابی عنوان می شود.

نبود دانش و مهارت برای توسعه و اداره خدمات گردشگری کافی/ پایدار؛ موضوعی که راهکار آن، سازماندهی گفت وگوهای مربوط به سیاست گذاری و تقاضای تامین مالی برای کمک کنندگان است.

نبود دسترسی به منابع مالی از قبیل اعتبار و سایر خدمات و نهادهای مالی که راهکارش، ظرفیت سازی جوامع محلی با محصولات پشتیبان گردشگری اجتماع محور و KCBTA ارزیابی شد.

زیرساخت توسعه نیافته برای پشتیبانی از گردشگری اجتماع محور نیز از دیگر چالش ها ،به حساب می آید که راهکار عنوان شده برای حل آن، تاسیس صندوق گردشی برای اعضای گردشگری اجتماع محور با CBTSP است.


http://www.donyayesafar.com