انتقال برخی پروازهای داخلی به فرودگاه امام خمینی

فرداد پرواز

29 اردیبهشت 98


علی رستمی -مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام گفت

با انتقال و انجام برخی از پروازهای داخلی از فرودگاه امام گزینه مسافران در زمینه انتخاب فرودگاه برای انجام پروازهای داخلی افزایش مییابد.

وی درباره جزییات پروازهایی داخلی که قرار است به این فرودگاه منتقل شوند، اظهار داشت

همزمان با افتتاح ترمینال سلام، بخشی از پروازهای داخلی از فرودگاه امام انجام میشوند اما به این معنا نیست که این مسیر پروازی از فرودگاه مهرآباد حذف شود

از این پس مسافران می‌توانند انتخاب کنند که پروازهای داخلی را از فرودگاه امام یا فرودگاه مهرآباد انجام دهند .