اقدام شهرداری عسلویه جهت نگهداری از درخت ۱۵۰ ساله

فرداد پرواز

15 شهریور 97


پاکدل شهردارعسلویه: این درخت تنها درخت باقی مانده از جنگل لیر شهر عسلویه است. شهردار عسلویه بعداز یافتن درخت 150 ساله ای که خارج از مرکز شهر می باشد جهت نگهداری از آن اقدامات خود را عملی ساخته است . جهت محافظت از آن درخت ارزشمند بافتی ار جنس سنگ دور تا دور آن را محصور کرده است .